چگونه یک طلسم را باطل کنیم

کسی در مورد طلسم و جن چیزی می دونه؟

هر دو وجود دارند و دنیایی مطالب و مدارک علمی و موثق و بیشتر از اون مطالب غیرعلمی و کذب در موردشون وجود داره. به نظر من اگر می خوای د راین دو مورد بدونی به کتب تفسیر "موضوعی" قرآن در مورد همین دو موضوع مراجعه کن.در این کتب منابع دیگر هم معرفی شده اند.


سایر سئوالات