چگونه یک نفر را ضایع کنیم

ضایع کردن یا دست انداختن سایرین کار پسندیده ای نیست و نباید کسی را ضایع ساخت

اگر کسی شما رو در جمع ضایع ساخت راه مقابله با آن مقابله به مثل نیست. بلکه سکوت در مقابل ابله نادان بهترینن کار است


سایر سئوالات