چگونه یک شش ضلعی بکشیم

برای رسم یک شش ضلعی منتظم یک دایره می‌کشیم و روی آن به وسیله پرگار کمان‌هایی که وتر آن‌ها برابر شعاع دایره است پشت سر هم جدا می‌کنیم؛ سپس نقاط حاصل را به هم وصل می‌کنیم. شکل الف

روش زیر روش دیگری است که آقای پارسا ناظری، دانش‌آموز اول راهنمایی آن را ابداع کرده است : شکل ب
یک دایره رسم می‌کنیم :

قطر دایره (AB) را می‌کشیم.
از نقاط A و B دو دایره به شعاع‌های AB و BA می‌زنیم و محل‌های تقاطع دو دایره را C و D‌ می‌نامیم.
از C‌ به A و B وصل می‌کنیم و نقاط تقاطع (پاره‌خط‌ها و دایره) را K و M می‌نامیم. اگر همین کار را در مورد نقطه D انجام دهیم نقاط N و L‌ به‌دست می‌آید و شش ضلعی AKMBNL منتظم است.

منبع : مجله رشد برهان ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی - دوره هجدهم شماره 1 پاییز 1391

روش دیگر رسم یک دایره مانند A است. از هر نقطه از دایره به دلخواه یک دایره دیگر نظیر B با همان شعاع رسم می‌شود، سپس نقاط تقاطع دو دایره A و B را مرکز دو دایره دیگر نظیر C و D با همان شعاع در نظر می‌گیریم. آخرین دایره در محل برخورد دو دایره A و C و همان شعاع به نام E حاصل می‌شود. مراکز این 5 دایره شکل شش ضلعی منتظمی را تشکیل می‌دهد.

منبع : http://mathworld.wolfram.com/Hexagon.html


سایر سئوالات