چگونه یک تاجر موفق باشیم

چگونه میتوان یک مدیر موفق اقتصاد شد ؟

مدیران موفق اقتصادی چند خصوصیت عام دارند که عبارتند از:
-داشتن قوه ادراک و سنجش محیط اقتصادی
-تصمیم گیری با اعتماد کامل
-ریسک پذیری در شرایط وجود فرصتهای مناسب سود آوری
-تخصص گرایی و تخصیص مناسب منابع
-اعتماد به نفس بالا حتی در لحظات بحرانی
-آگاهی از خطر و چاره اندیشی برای آن


سایر سئوالات