فعالیت ذهنی کودکان 3 تا 6 ساله چه ویژگی هایی دارد؟

کودکان سه تا شش ساله دوست دار پرسش های گوناگون اند. دوست دارند از همه چیز سر درآورند و دنیای پیرامون خویش را کشف کنند.. در این سن پاسخ ها و واکنش هایی که دریافت می کنند، در ذهن آنان ثبت می شود و در شکل گیری رفتار و باورهای آینده آنان بسیار موثر اند.

کودکانی که پیش از این یک واژه را برای گروهی از اشیاء به کار می بردند، اکنون می توانند برای مفاهیم نمادین نیز واژه های مناسب را به کار برند. هریک از اسباب بازی هایشان را دارای شخصیت ویژه ای می دانند که می توانند وظایف خود را به انجام برسانند.

این کودکان در این سن آماده اند تا مسئولیت های کوچکی را بپذیرند، از دیگاه شخصیتی به ثبات بیشتری دست می یابند، می توانند بیان روشنی داشته باشند و توانایی رهبری بهتری را پیدا می کنند.

بررسی ها نشان داده اند کودکانی که در این سن از نظر ذهنی پویا هستند و در برابر این پویایی پاسخ های مناسب دریافت می کنند، در محیط های

کودکستان و پیش دبستانی از آموزش های کافی و مناسب برخوردار می شوند، درسال های دبستانی و پس از آن کمتر دچار افت تحصیلی می شوند، از بهر هوشی بالاتری برخوردارند و در بزرگسالی حدود 20% بیش از سایر همسن های خود که از این شرایط برخوردار نبوده اند به کار افرینی روی می اورند.

از این رو ایجاد انگیزه ، غنی نمودن محیط زندگی و آموزش و پرورش درست این کودکان تا آنجا دارای اهمیت است که آن را دگرگون کننده یک فرهنگ دانسته اند.

از سوی دیگر کودکان به دلیل آنکه توان تجزیه و تحلیل ذهنی دیده ها و شنیده های خود را ندارند، هرگونه بدرفتاری یا اطلاعات نادرست در

این سن می تواند برای آنها مشکل ساز شود و به آنها آسیب برساند. از این رو هوشیاری پدر و مادر در زمینه ارائه درست اطلاعات و برخورد منطقی با آنان در فراهم کردن شرایط رشد بارور به آنها دارای اهمیت به شمار می رود.


سایر سئوالات