دربرابر مشت و لگدهای کودک چه باید کرد؟

پدر و مادر هرگز نباید به کودک اجازه دهند که کودک به آنها مشت و لگد بزند. این حمله های بدنی هم برای کودک و هم برای پدر و مادر زیانبار

است. با انجام این کار کودک از بیم تلافی والدین دچار گونه ای ترس و نگران می شود و پدر و مادر از او بیزار و متنفر.

برای آنکه در کودک احساس گناه پدید نیاید، و پدر و مادر همچنان محبت خود را از کودک دریغ نکنند، انجام

هرگونه تنبیه بدنی باید کنار گذاشته شود.

اگر کودک با لگد به مادرش حمله کند مادر باید بی درنگ کودک را از این کار بازدارد. : " زدن ممنوع ! "، " من هرگز به تو اجازه نمی دهم که این

کار را بکنی" . " اگر عصبانی هستی، با من حرف بزن و صحبت کن "

این بازداری از حمله و دست درازی برعلیه پدر و مادر در هیچ شرایطی نباید تغییر کند.

پرورش موثر باید برپایه احترام دوسویه میان کودک و پدر و مادر انجام شود. بدون آنکه پدر و مادر از نقش بالغ بودن خود چشم پوشی کنند.


سایر سئوالات