آیا کودکان می توانند از حیوانات در خانه نگهداری کنند؟

روانشناسان براین باورند که نگهداری برخی حیوانات باعث کاهش افسردگی می شود. به ویژه در افرادی که تنها هستند. گفته شده افرادی که سگ در منزل نگه می دارن معمولا تحرک و شادی بیشتری پیدا می کنند.

گاهی کودکان دوست دارند که از برخی جانوران در خانه نگهداری کنند و ابراز می کنند که به خوبی از آنها نگهداری می کنند. باید گفت که بسته به

سن کودک برخی از قول های آنها در زمینه نگهداری از جانوران هرگز عملی نمی شوند. از سوی دیگر پدر و مادر نباید انتظار داشته باشند که کودک مسئولیت کامل نگهداری از جانوران را خود بر عهده گیرند. و یا به آنها واگذار شود.

به بیان دیگر آوردن یک حیوان خانگی به معنی کار بیشتر برای پدر و مادر است. شاید کودک از بازی کردن و نگهداری یک حیوان در خانه سود برد.

همچنین ممکن است کمک و همکاری در زمینه نگهداری از یک حیوان خانگی تا اندازه ای در زمینه یادگیری پذیرش مسئولیت برای او سودمند باشد، اما برای رفاه حال حیوان، در نهایت یک بزرگسال باید مراقبت از آن را بر عهده داشته باشد.


سایر سئوالات