چگونه باید پول توجیبی به کودک داده شود؟

در برخی خانه ها، دادن پول توجیبی ، مانند پول خرید پوشاک به کودک امری عادی است. زیرا او یکی از اعضای خانواده است و دادن پول توجیبی، پرداخت دستمزد یا کار کردن نیکو نیست... بلکه ابزاری برای آموزش به شمار می رود که هدف های روشنی دارد.

به باور این خانواده ها برخورداری از پول توجیبی، پذیرش مسئولیت، پرداختن به اولویت ها، تمرین به دست آوردن درآمد و هزینه کردن آن و مشق برنامه ریزی در زندگی آینده است.

از این رو در این خانواده ها، نظارت های اغراق آمیز از برنامه کنار گذاشته می شود، تا هدف های یاد شده تحقق پیدا کنند.
اما به روشنی برای کودک شرح داده می شود که انتظار داریم این پول برای چه هزینه هایی ( برای نمونه هزینه های رفت و آمد، نهار، خرید نوشت افزار و مانند آن...) به کار رود.

روشن است که با افزایش سن کودک هزینه های دیگری به پول توجیبی افزوده می شود تا بتواند نیازهای او ( مانند حق عضویت ها، سرگرمی ها و برخی پوشاک های سبک و پر مصرف و ... )را برآورده نماید.

برخی کودکان نمی توانند برای هزینه کردن پول دریافتی به خوبی برنامه ریزی کنند و بخش بزرگی ازآن را در همان روز های نخست خرج

می کنند. از این رو برای هزینه های ضروری روزهای بعد دچار دشواری می شوند. در این صورت باید با آنها وارد گفتگو شد تا راه هایی برای از میان برداشتن این مشکل پیدا شود. اگر همچنان این شیوه خرج کردن ادامه یابد، ممکن است پول توجیبی را در دو یا سه نوبت به او پرداخت کنیم.

پول توجیبی به خودی خود نباید ابزار ی برای زور گویی و مطیع نمودن کودک و ترکه ای برای سرکوب کردن او شود و نباید در هنگام خشم از کودک دریغ گردد. و یا هنگامی که شادمان و خشنود هستیم به دلخواه آن را افزایش دهیم.

مقدار پول توجیبی را بودجه خانواده مشخص می کند. با آنکه هزینه ها را شرایط جامعه معین می کنند، اما پدر و مادر نباید خود را با هزینه ها

تطبیق دهند و باید بکوشند با توجه به سایر هزینه های خانوار برنامه پول توجیبی کود را معین نمایند. ممکن است کودک پول توجیبی معین شده را

کافی نداند. در اینجا می توان با مهربانی و همدردی به او گفته شود : " دوست داشتیم که پول بیشتری به تو بدهیم ، اما بودجه ما محدود است" . تا
اینکه به او گفته شود که به پول بیشتری نیاز ندارد.

پول توجیبی نباید بیشتر از توان مدیریت کودک باشد. بهتر است از پول توجیبی کمتری که بتوان گاهی آن را کم یا افزایش داد آغاز کنیم.

بهتر است این پول از زمانی که کودک به مدرسه می رود و شمردن پول خرد را فرا می گیرد ، پرداخت شود. می توان از آغاز به او گفت چنانچه مقداری از پولی که هزینه می کند باقی بماند، میتواند به دلخواه خود هزینه کند و یا پس انداز کند.
سایر سئوالات