کودکان 3 تا 3/5 ساله چگونه رفتار می کنند؟

کودک 3 تا 3/5 ساله سرشار از انرژی است. مایل است برنامه روزانه اش پر باشد. به دنبال آن است که همه ی روز فعال و در تکاپو باشد.
سن 3 تا 3/5 سالگی سن همکاری، همراهی، دوست داشتن فراگیری و انعطاف پذیری کودکان است.
پدر و مادر در این سن و سال باید امکانات و فرصت هایی را برای کودکانشان فراهم کنند تا کودک برای رشد بهینه مهارت های شناختی،اجتماعی و فیزیکی از آنها بهره گیرد.

کودک سه ساله برای نخستین بار به اشیاء و افراد به خاطر اهمیتی که به خود آنها می دهد، توجه می کند. در جستجوی همبازی خوب است. در این سن همبازی ها برای او نقش پراهمیتی را پیدا می کنند. این توجه به همبازی می تواند زمینه ساز توجه به دوست یابی گردد.. از این پس گاهی در هنگام ورود به مکان ویژه کودکان یا مهمانی ها نخست به دنبال همبازی یا دوست مشخصی می گردد و پس از اینکه مطمئن شد دوست و همبازی پیشینش در آن مکان نیست ، به دنبال همبازی دیگری می گردد.

در این سن کودک آمادگی آن را دارد که مسئولیت انجام برخی کار ها را بر عهده گیرد. بنابراین می تواند به کمک بزرگترها انجام برخی کارها مانند مرتب کردن رختخوابش را فرا گیرد و از آن پس خود آن را انجام دهد.

همچنین علاقمند است انجام برخی کار ها را درخانه بر عهد ه داشته باشد. گاهی پیش از آنکه کاری را انجام دهد، از پدر و مادر راهنمایی می خواهد.
به پدر و مادر هر دو علاقه مند است. با آنکه ارتباط کمتری با پدر دارد ، اما پیشنهادهای پدر را بهتر و زودتر می پذیرد تا خواست های مادر .

با پشت سرگذاشتن 3/5 سالگی پیش بینی می شود که رفتار کود ک به کلی تغییر پیدا کند و وارد مرحله دیگری گردد که با رفتار و احساس او درچند ماه پیش از آن به کلی متفاوت باشد...


سایر سئوالات