کودکان از چه سنی ارتباط کلامی را می آموزند؟

کودکان از 12 ماهگی صداها را با سخن مخلوط می کنند و واژه هایی من درآوردی و خودساخته را به کار می برند. در این سن آنها با کسانی که آشنا هستند

بهتر صحبت می کنند. حرکات بدنی برای آنها جالب است و سبب درک و یادگیری بهتر آنها می شود.

در این سن نگاه کردن به تلویزیون به دلیل سرعت بالای حرکات آن، برای آنها سودمند نیست. گرچه تا مدت ها ممکن است نظر آنها را بخود جلب کند و آنها به

تلویزیون خیره شوند، اما موجی از ابهام و سردرگمی را در ذهن آنان دامن می زند.

اگر در این سن کودک را جلو تلویزیون بگذاریم، ممکن است در برابر تلویزیون آرام گیرد و به صفحه تلویزیون خیره شود، اما نه تنها درک درستی از اشیاء و افراد

نشان داده شده در آن نخواهد داشت بلکه ذهن او دچار تشویش، تیرگی، اغتشاش و نگرانی خواهد بود؛ زیرا هیچ برداشتی که برای او قابل فهم باشد به دست نمی آورد.


سایر سئوالات