چرا ذغال سیاه است

زمانی نور به اشیا بر خورد می کند سه حالت رخ می دهد. حالت های ممکن عبارتند از انعکاس نور، جذب نور و عبور نور از داخل جسم است.

بسته به نوع ماده طیف های مختلفی از نور بازتاب داده می شوند و طیف های بازتاب داده شده رنگ اجسام را به وجود می آورند. اگر جسمی بخش زیادی از نور دریافتی را جذب کند به رنگ سیاه دیده میشود.

زغال ماده ایست که بخش عمده نور دریافتی را جذب می کند و به همین دلیل سیاه دیده می شود.


سایر سئوالات