کودک چه مراحلی را از نظر رشد پشت سر می گذارد؟

کودکان در 4 ماهگی به خطوط کناری چهره پدر و مادر توجه می کنند. به بیان دیگر مرز های چهره را می بینند و تصویر مبهم و ماتی از چهره را درک می کنند.

گاهی از گوشه چشم به افراد یا اشیاء نگاه می کنند. در این سن نباید با تغییر جای خود بکوشیم خود را در مرکز بینایی کودک قرار دهیم..

اگر عکس های بزرگتر را در برابر چهره وی نگهداریم، می تواند به آنها نگاه کند و چهره را در آن تشخیص دهد.

در 6 ماهگی می توانند چهره پدر و مادر را تشخیص دهند.

در 8 ماهگی می توانند بنشینند.

در 12 ماهگی می توانند با به کار بردن صدا ها و واژه های خود ساخته و من درآوردی با افراد آشنا ارتباط کلامی را آغاز کنند.

در حدود 12 ماهگی راه رفتن را می آموزند.

در 12 ماهگی به گونه ای فردیت دست می یابند. می توانند بین خود و مادر یا پدر تفاوت قایل شوند و آنها را از خود جدا بدانند. کودکان در این سن می توانند از خود خلاقیت نشان دهند و راه های تازه ای را برای رسیدن به هدف های خود برگزینند.

برخورد نادرست با نگرانی ها و مشکلات کود ک در 6 تا 18 ماهگی می تواند سبب بروز اضطراب جدایی در کودک شود و تاثیر ناگوار آن تا سال ها ادامه داشته باشد..

در سن 8 تا 14 ماهگی اندک اندک غذا های کمکی جایگزین شیر مادر و یا شیر خشک می شود.

کودکان تا سن دو سالگی نیاز به هیچ گونه آموزشی ندارند.

از سن 3 سالگی می تواند با بستگان و اطرافیان ارتباط کلامی داشته باشد. در این سن می تواند تا سه دستور و فرمان را به یاد بسپارد. اما نباید از او انتظار داشت که به همه پرسش های ما پاسخ دهد.


سایر سئوالات