چگونه خشم خود را از رفتار نادرست کودکان ابراز کنیم؟

از کودکی به ما آموخته اند که اگر از کسی آزرده شدیم و دچار خشم گردیدیم، کوتاهی را از سوی خود بدانیم، خود را گناهکار بشماریم و آن را ابراز نکنیم. به بیان دیگر خشمگین شدن را رفتار بدی به شمار آوریم.

هنگامی که دارای فرزند هستیم و با رفتار ناراحت کننده او روبرو می شویم و این رفتار تا آنجا ادامه می یابد که به ستوه می آییم، کوشش می کنیم با بروز ندادن آن از آسیب رساندن به وی پرهیز کنیم. در حالیکه فرد هر اندازه خوددار و بردبار باشد، بردباری وی حد و اندازه ای دارد. هنگامی که بردباری او به پایان می رسد، ابراز خشم را نمی توان مدیریت کرد. بیرون از کنترل خواهد بود که می تواند آسیب رسان باشد.

اما اگر بتوان با احساس خشم در مراحل اولیه آن را با آگاهی مدیریت کنیم نه تنها به خود آسیب نمی رسانیم، بلکه واکنش ما در برابر رفتار نادرست کودک سازنده و بازدارنده خواهد بود.

برای دست یافتن به این هدف باید دانست که : الف ) کودکان، ما را گاهی خشمگین می کنند؛ ب) این حق را داریم که بدون احساس گناه و کوتاهی خشمگین شویم و ج) این حق ماست که خشم خود را ابراز کنیم و نشان دهیم که از این رفتار یا سخن کودک آزرده شده ایم و یا احساس خشم می کنیم.

نخستین گام برای مدیریت خشم آنست اگر رفتار کودک سبب خشم ما گردیده است ، با صدای بلند و نام بردن کودک به اوبگوییم و اخطار بدهیم که رفتار آنها سبب خشم گردیده است و باید بیشتر احتیاط کند یا این رفتار خود را جبران نماید.. گفتن جمله هایی مانند:

"من ناراحت شده ام"
" من برانگخته و هیجان زده شده ام" ، می توان این احساس را به کودک انتقال داد.

اگر این روش کارساز نبود یا خشم ما را کاهش نداد، باید خشم را با افزایش شدت آن ابراز نمود:

"من خشمگین هستم"
" من بسیار خشمگین هستم"
" من بسیار بسیار خشمگین هستم"

اور را متوجه شدت خشم خود کنیم.

گاهی این واکنش ها سبب می شوند که کودک از بدرفتاری خود دست بردارد و یا رفتار ناپسند خود را به گونه ای چبران کند. اما ممکن است در این مرحله هم کودک متوجه شدت خشم ما نشود و یا با آگاهی از عمق خشم ما همچنان به رفتار ناپسند خود ادامه دهد. در این هنگام با افزودن دلیل خشم خود به گفته های پیشین، می توانیم به او بفهمانیم که کدام بخش از رفتار کودک سبب خشم ما شده و این رفتار او چه احساسی را در ما پدید آورده است:
برای نمونه هنگامی که کودک پوشاک خود را در اطاق های مختلف پخش می کند و به گوشه ای می اندازد به او بگوییم:

"هنگامی که پیراهن یا کت خود را روی زمین می اندازی به شدت خشمگین می شوم و دلم می خواهد از پنجره آن را بیرون پرت کنم"

سایر سئوالات