چرا بدن انسان برق دارد

انرژی تولید شده در اثر جنبش درون سلولی الکترونها به انسان امکان (وجود داشتن) می دهد. همانطور که الکترونها در داخل سلولها حرکت می کنند انرژی ناشی از آنها کانالی می سازد که به تشکیل مولکولهای پیچیده مثل پروتئین ها و DNA می انجامد. پروتئین ها و DNA مواد ساختمانی هستند که موجودات زنده را قادر می سازند رشد کرده، از خود محافظت و انرژی ذخیره کنند. البته علاوه بر آنچه گفته شد هر کاری که ما انجام می دهیم با سیگنال های الکتریکی که از میان بدن ما عبور می کند، کنترل و فعال می شود. بدون الکتریسته شما نمی توانید در حال حاضر این مقاله را بخوانید چون مغزتان کار نمی کند.

با توجه به آنچه در فیزیک مقدماتی آموخته ایم می دانیم همه چیز از اتم تشکیل شده و اتم ها نیز از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل می شوند. هنگامی که این بارها از حال تعادل خارج می شوند اتم دارای بار مثبت یا منفی می شود، حالا وقتی یک اتم بار منفی و دیگری بار مثبت پیدا کند موجب می شود الکترون ها از اتمی به اتم دیگر جریان یابد و این جریان الکترون یا بار چیزی است که از آن با نام الکتریسته یاد می کنیم. در نتیجه چون بدن ما دارای حجمی عظیم از الکترون ها است ما نیز می توانیم الکتریسته تولید کنیم.

برق تولید شده توسط بدن انسان است که موجب سیگنال می شود؛به هنگام سخن گفتن از سیستم عصبی در حقیقت از سری سیگنال های فرستاده شده به مغز صحبت می کنیم. که با فرمان دادن به ما باعث انجام کار های روزانه می شوند. در این جا نیز بحث ما الکتریسته است که پیام ها را از نقطه ای به نقطه ی دیگر می برد.

البته در بدن ما الکترون ها در امتداد سیم حرکت نمی کنند ،به جای آن بار الکتریکی است که از نقطه ای به نقطه ی دیگر می پردتا به مقصدش برسد.

در نتیجه الکتریسته عنصری کلیدی برای ادامه حیات است. سیگنال های الکتریکی اجازه ی پاسخ سریع را برای کنترل پیام ها می دهند. سیگنال های حیاتی از سری توده های سلولی موجود در قلب که به گره سینوواتریال یا گره SA معروف اند می آید. این گره در آتریوم راست واقع شده و ریتم ضربان قلب ما و حرکت خون از قلب به بخش های دیگر بدن ما را کنترل می کند.قلب این ضربان ساز طبیعی، سیگنال های الکتریکی را برای تنظیم سرعت خود مورد استفاده قرار می دهد. به عنوان مثال در هنگام خطر به فرمان سیگنال ها قلب سریع تر می زن. اما تپش قلب تنها وابسته به محرک های الکتریکی تولیدی نیست بلکه تقریبا همه ی سلول ها قابلیت تولید برق دارند.

منبع: isatc.ir


سایر سئوالات