خانواده های پر جمعیت چه تاثیری بر رشد توانمندی های هیجانی و روانشناختی کودکان دارند؟

در خانواده های با 4 کودک و بیشتر، فرزندان از فرصت کمتری برای دریافت توجه و مهربانی از سوی پدر و مادر برخوردارند. از این رو این افراد نمی توانند روابط عمیق و ژرفی با دیگران داشته باشند. روابط آنها با دیگران سطحی است.
گرچه این کودکان به هنگام ضرورت می توانند زندگی خود را اداره کنند و به هنگام نیاز به دیگران کمک نمایند، اما زمانی که به موضوع های عمیقی همچون عشق و پیوند های عاطفی-هیجانی می رسند، از برخورد توانمند و شایسته با آن ناتوان هستند.
از این رو برخورد درست پدر و مادر با کودکانی که دچار برخی مشکلات روان شناختی یا اجتماعی شده اند، و یا گرفتن کمک از مشاوران آموزشی - پرورشی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.


سایر سئوالات