چگونه می توان از گاز گرفتن کودکان پیشگیری کرد؟

گاز گرفتن کودک به گونه ای تجاوز به حقوق دیگران به شمار می رود. کودکی که در ماه های نخست گاز می گیرد با بزرگتر شدن، مشت و سپس لگد می زند.
نباید منتظر باشیم تا این کار را انجام دهد سپس برای از میان برداشتن آن بکوشیم. بلکه با برآوردن نیازهای او باید کوشید که همیشه کودک در رفاه و آسایش باشد. اما اگر کودک گاز گرفت تنها یک یا دوبار به او می گوییم : "نه " و به مدت حدود سه دقیقه به او بی اعتنایی می کنیم. اقدام متقابل ( که ما هم برای اینکه بفهمد این کار چه تا اندازه دردناک است، او را گاز بگیریم ) بی گمان بدترین کاری است که می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به او وارد کند. زیرا کودک در این سن هرگز پیش بینی نمی کند و نمی تواند بپذیرد که دیگران سبب درد و رنج او شوند.

اگر کودک دست یا پای خود را گاز بگیرد، در برابر این رفتار او بی اعتنایی کامل باید داشت. اما این رفتار او می تواند نشانه برخی مشکلات درونی او باشد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

بردن چیزهایی مانند آشغال به دهان و جویدن آنها می تواند نشانه کمبود برخی مواد خوراکی لازم مانند کلسیم و مانند آن باشد.


سایر سئوالات