چگونه می توان کودکان را به خواندن کتاب تشویق کرد؟

بی گمان درست سخن گفتن را از راه خواندن کتاب ها می آموزیم. از این رو از یک سالگی به بعد کتاب هایی که عکس های درشت و مشخص دارند و در آنها داستان هایی در باره رفتار خوب انسان ها با یگدیگر و با سایر جانداران بیان شده است، باید همراه با گفتگو، مهربانی و در آغوش گرفتن کودک برای او خواند.
بهترین زمان کتاب خواندن برای کودکان پس از شام و یا پیش از خواب است. اگر کودک در هنگام خواندن کتاب به فعالیت دیگری بپردازد، نباید خواندن کتاب برای اور ا قطع کرد زیرا او همچنان به صدای شما گوش می دهد. مگر اینکه از شما بخواهد که دیگر کتاب نخوانید. اما نباید به فعالیت هایی که وی به آنها پرداخته است توجه کرد. در هنگام خواندن کتاب می توان نام کودک را به جای قهرمان کتاب آورد.

می توان از کودک پرسید که در داستان چه شده است و یا چه خواهد شد. می توان از وی خواست که بقیه داستان را خودش بگوید. در هنگام خواندن کتاب آهنگ صدای ما باید هیجان انگیز و جذاب باشد.
در هنگام خواندن کتاب نباید شتاب کرد؛ هیچ فعالیت دیگری را نباید انجام داد. در صورت امکان تلفن را باید قطع کرد. برای کودکان زیر 3 سال 15 دقیقه کتاب خواندن کافی است مگر اینکه از شما بخواهد که همچنان به خواندن ادامه دهید.


سایر سئوالات