چرا برای برخی قومیت ها جوک می سازند؟

جوک درست کردن برای هیچ یک از اقوام درست نیست. در بسیاری از این به اصطلاح جوک ها یا لطیفه ها، هدف در نهایت رواج بی اعتمادی، بدبینی و نفرت در میان اقوام گوناگون نسبت به یگدیگر، آسیب رساندن و تخریب هویت فرهنگی آن قومیت است. برای بسیاری از کشورهای مهاجم، توسعه طلب و زور گو، اگر قومیت های گوناگون یک کشور باهم یک دست و یک پارچه و متحد باشند، به سختی قابل نفوذ خواهند بود. اما اگر هریک به راه خود بروند و با یکدیگر هم پیمان نباشند و یا احتمالاً از یگدیگر بیزار، بهتر میتوانند در چنگال اهریمنی کشورهای استعمارگر گرفتار شوند.
یکی از راههایی که کشورهای بیگانه به این هدف خود دست می یابند و از آن راه اقوام مختلف کشورها را از هم جدا می کنند، ساختن جوک برای هر قومیت است. اگر نگاهی به مضمون جوک های ساخته شده برای اقوام ایرانی بیندازیم درمی یابیم که چند قومیت بیش از سایر قومیت ها مورد هجوم قرار گرفته اند. نگاهی به تاریخچه ستم ستیزی، کوشش در راه گسترش ارزش های فرهنگی و پیشگام بودن در زمینه مبارزات سیاسی و مانند آن در میان این قومیت ها گواه بر این باور است که هدف این جوک ها سرکوب کردن و بد جلوه دادن پیشینه تاریخی و فرهنگی این قومیت هاست.

با تاسف می بینیم که گروهی از هم میهنانمان بدون آنکه به این نکات و پیامد های شوم آن توجه داشته باشند، با پخش آنها در فضای مجازی ناخواسته به این تلاش دشمنان مردم ما دامن می زنند و ابزار دست آنها می شوند.


سایر سئوالات