چرا جسد کرم میزند

تجزیه جسد بر اثر تغییر و تحولات و تاثیر عواملی همچون شرایط محیطی،‌ باکتری‌ها،‌ حشرات، تولید مثل حشرات و تحلیل سلولی خود جسد به وقوع می‌پیوندد. به طور معمول این اتفاقات و مراحل از خارج و داخل بدن اتفاق میفتد و در نهایت سبب تورم و از دست دادن مایع موجود در بدن و در نهایت خشک شدن جسد می‌شود.

حشراتی مانند مگس در اجساد جیوانات تحم گذاری می کنندو زمانی که لارو مگش از تحم خارج می شود به صورت کرم می باشد و از جسد تقذیه می کند.


سایر سئوالات