چرا جهنمیان عذاب می شوند

بر اساس باورهای اسلامی، به دوزخ جهنم گفته می‌شود. جهنم هفت طبقه دارد و هر چه پایین‌تر، جای افراد بدتر. عذاب‌های دوزخ هم روحی هستند هم جسمی. برخی جهنمیان همیشه در آنجا می‌مانند و برخی دیگر پس از مدتی بخشوده می‌شوند و به بهشت می‌روند. تنها راه خلاصی از جهنم یا پایان کیفر مقرر است یا شفاعت شفیعان. گناهان برخی کسان چنان سنگین است که در آن جاودانه می‌شوند. جهنم جای عمل نیست و بنابر این نمی‌توان در آنجا با عمل صالح خویش را از عذاب رهانید.

اسامی دوزخ- درقرآن کریم برای دوزخ۷نام آمده است که درروایات ازانهابه هفت دریاطبقه سخن رفته است وهرگروهی ازیک درواردویادران سکنی می‌گزینند. هاویه دراسفل‌السافلین مکان منافقان-جحیم برای مشرکان-سقر برای مجوسان-حطمه برای یهودیان-سعیر برای صابئین-لظی برای ترسایان-وبالاخره جهنم برای گناهکاران اهل توحید

یک:عذابهای جسمانی دوزخ

درقرآن کریم ازعذابهای دوزخ بشرح زیریادشده است

شدت عذابها-اتش دائمی-غذاها و نوشیدنیهای مرگبار مانند زقوم، حمیم، غسلین، ضریع، غساق، صدید، مهل و لباسهائی چون صهر مقامع سرابیل وقطران-بادکشنده-سایه سوزان-کندن پوست-زندان وزنجیر-اب داغ-اتش ازبالاوپائین واطراف-قصدخروج کننددوباره بازگردانده می‌شوند-هیزم آتش سنگ وانسانست-ازدلهااتش برمی‌خیزد-اتشی طلب کننده باصدای وحشتناک ومتحرک

دو:عذابهای روحانی دوزخ

غم واندوه-حسرت-تحقیر-دوری ازرحمت خدا-رویت بهشتیان-جاودانگی عذاب-اجازه سخن گفتن داده نمی‌شود-بدرخواست آنان پاسخی داده نمی‌شود - هرزمان که قصد خروج ازاتش را دارنددوباره برگردانده شوند.

منبع: ویکی پدیا


سایر سئوالات