چرا حقیقت تلخ است

روح انسان بالفطره پاک و حقیقت جو است. حقیقت در چشم صاحب دل، حق است و زیبا. اما شیرینی و تلخی و امور بر اساس قضاوت و نگرش هر فرد تعریف می شود و نمی توان انتظار داشت همه افراد در مورد موضوعات گوناگون نظرات یکسان داشته باشند.

بنابراین تلخی یا شیرینی حقیقت، می تواند بر اساس تفسیری که شخص از حقیقت دارد، ریشه گرفته باشد. اگر دل ما معنویت و پاکی خود را از دست دهد، آنچه حق و حقیقت است نیز در چشم ما نازیبا و تلخ می نماید. در حالی که در واقعیت چنین نیست. حال آنکه این تعبیر و تفسیر نا درست ما از حقیقت است.

زمانیکی واقع بینی و قضاوت صحیح جای خود را به خیالات موهوم می دهد، حقیقت زیبا به زشتی و تلخی می گراید. اگر انسان همواره چشم دل بیدار دارد و از حقیقت جویی و انصاف دست برندارد و معیارش در سنجش امور، صداقت و تفکر صحیح باشد حقیقت را زیبا و شیرین می یابد.


سایر سئوالات