چرا خط استوا گرم است

منطقه ی حاره عبارت از نواحی است که روی خط استوا قرار گرفته اند و تا ۲۳.۵ درجه به پایین (عرض جنوبی) و بالا (عرض شمالی) گسترده شده است. این قسمت از کره ی زمین را «منطقه استوایی» هم نامگذاری کرده اند. در منطقه ی استوایی، پرتوهای خورشید بطور عمودی می تابند. از این رو، نقاطی که در این منطقه قرار گرفته اند، همیشه آب و هوای گرمی دارند.


سایر سئوالات