چگونه یک جهانگرد شویم

جهانگرد. [ ج َ گ َ ] (نف مرکب ) جهان گردنده . آنکه در اقطار عالم بسیار سفر کند. سائح . سیاح . رحاله :
لغت‌نامه دهخدا

جهانگرد کسی است سفر بسیار کرده است و اگر کسی می خواهد جهانگرد شود باید سفرهای بسیار به شهرها و کشورهای مختلف داشته باشد و زندگی مردم آن مناطق آشنا شود


سایر سئوالات