چگونگی برگزیدن نام برای نوزاد

نامی که برای نوزاد برمی گزینیم باید ساده باشد. در زبان های دیگر معنی و مفهوم بدی نداشته باشد. زیبا باشد.
باید بیان و تلفظ آن توسط همگان آسان باشد.
باید تنها یک نام را برای فرزند خود برگزینیم. و پیوسته همان نام را برای او به کار بریم.
نباید وی را به دو یا سه نام خواند . حتی نام کوچک شده یا کوتاه شده نباید داشته باشد. این امر می تواند در آینده برای فرد به این معنی باشد که شخصیت های متفاوت خود را زیر هریک از این نامها جای دهد. و یا به آنها پیوند دهد.


سایر سئوالات