چرا اعضای خانواده باید نسبت به هم مهربان باشند؟

عشق و محبت اعضای خانواده نسبت به هم و نوزاد شرط لازم برای رشد بهنجار روانشناختی و بدنی وی به شمار می رود.
گفتنی است در خانواده ای که کنترل و فرمان دادن جاری است و از دیگران چشم داشت فرمانبرداری بی قید و شرط هست؛ در شرایطی که هیچ گونه نظر خواهی از اعضای خانواده معنی و مفهومی ندارد، عشق، مهربانی و مشاوره نیز وجود نخواهد داشت.
صمیمیت اعضای خانواده تا آنجا دارای اهیت به شمار می رود که در حضور کودک حتی توهین به همسایه نیز نادرست و آسیب رسان به شمار می رود. زیرا نوزاد و کودک نوپا تفاوتی میان خود و غیر خود نمی شناسد و دشمنی با همسایه نیز باعث رنجش خاطر او می شود و این فرایند بی اطمینانی و احساس نا امنی برای او به دنبال خواهد داشت.


سایر سئوالات