چرا نیازهای نوزادان و کودکان نوپا باید بیدرنگ برآورده شود

برآوردن نیازهای کودکان به ویژه نوزادن و کودکان نوپا به صورت آنی و بی درنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا رسیدن به خواسته ها که بیشتر شامل غذا، خشک شدن، رفع گرما و سرما و سایر نیاز های ویژه این دوره سنی به شمار می رود، در نوزاد و کودک این احساس را پدید می آورد که دنیا و بستگان و اطرافیان خوبند، وی خوب است، پذیرفتنی است، دوست داشتنی است و این احساسات زمینه ساز رشد بهنجار کودک از دیدگاه روان شناختی، رفتاری و بدنی را پدید می اورند.
از آنجا که کودک انسان از همان آغاز خود را ناتوان می بیند، اگر مادر و پدر او را به هنگام، کمک کنند، او درمی یابد که جای نگرانی نیست. زیرا به هرچیز که نیاز داشته باشد بی درنگ دسترسی خواهد داشت. درحالیکه اگر به نیاز های وی به موقع توجه نشود نتیجه عکس در وی خواهد داشت. وی درمی یابد که او را دوست ندارند، مورد توجه نیست، موجودی مزاحم و بدرد نخور است که تنها انرژی و وقت بستگان را به هدر می دهد و زمینه های دچار شدن به اضطراب ، سرآسیمگی و نگرانی تا پیان عمر در وی پایه گذاری خواهد شد.


سایر سئوالات