چرا روباه مکار است

معمولاً دو دلیل عمده برای مکار خواندن روباه ذکر می شود:
1- روباهها بر خلاف عمده ی جانوران گوشتخوار به صورت تکی شکار می کنند. این، یعنی شکار آنها وابسته به مهارت فردی و به خصوص فریب دادن طعمه و پنهان شدن از چشم او است.
2- روباهها با احساس خطر به ویژه از طرف انسان، بر خلاف گوشتخوارهای دیگر و به خصوص گربه سانان، از درگیری فیزیکی دوری می کنند و سعی می کنند تعقیب کننده را گم کنند. به ویژه اگر خانه و بچه های آنها در خطر باشد، یکی از والدین مهاجم را به دنبال خودش می کشاند و وقتی کاملاً از خانه اش دور شد، سریعاً از دست او فرار می کند.
این رفتار روباهها در انیمشین «سگ شکاری و روباه» والت دیزنی به نحو بسیار دراماتیکی به تصویر کشیده شده است.

منبع: porsesh.professorha.ir


سایر سئوالات