چرا رنگ دریا آبی است

در گذشته انعکاس آسمان را دلیل بر آبی رنگ بودن آب می دانستند ، ولی مقدار وسیع آب همانند اقیانوس ها دلیلی بر لاینفک بودن رنگ آبی آب است. این که آب دریاها و اقیانوسها را به خاطر انعکاس آسمان آبی بدانیم پنداری نادرست و عامیانه است. این موضوع حقیقت ندارد اما سالهای پیش مردم بر این باور بودند. آب دریا بی رنگ است.اماازآنجایی که رنگ های سبزوآبی موجوددرنورخورشیددرمقایسه باسایررنگ های تشکیل دهنده آن،درعمق بیشتری ازآب نفوذ می کنند،دریابه رنگ سبزوآبی دیده می شود البته می توان گفت که دریا مقداری رنگ آسمان وتغییرات جوی رانیزبازتابش می کند ، عامل دیگر موثر در رنگ آبی آب، پراکندگی نور مرئی توسط مولکول های آب و خصوصیات طیف الکترو مغناطیسی آب مربوط می شود. این نور رنگی زمانی چشمگیر خواهد بود که آب کاملا خالص باشد. بر طبق آزمایشات مکرر طیف نگاری انجام شده بر روی آب خالص، یک ستون کوتاه آب، رنگی بسیار کمرنگ به رنگ آبی فیروزه ای را انتشار می دهد ، در صورتیکه لایه های ضخیم تر (چندمین متر) آب، رنگ آبی نسبتاً تیره تری را انتشار می دهد. زمانی رنگ آبی دریا محرض می شود که حجم و عمق وسیعی از آب وجود داشته باشد.


سایر سئوالات