چگونه یک جن را تسخیر کنیم

مشخصات سوال: خواص تسخیر برهتیه چی هست؟؟ اطلاعات بیشتر : در مورد عزیمت و تسخیر برهیته و شرایط آن کسی چیزی میدونه؟ و کسی که این تسخیر را بگیره دارای چه قدرتی میباشد؟

شرح برهتیه:این عزیمت قسم عظیمی است که تخلف نمی کند او راملک وجن وعفریت وشیطان واین اسماء غنی میسازد شخص را از عزایم و قسمها و تصرف دارد در جمیع اعمال از استنزال ملائک واستحظار اعوان وجلب و دفع و صرع و قهر و اخفا و اظهار و روشن شدن چشم باطن وتحبیب قلوب یا آسان شدن وضع حمل وسعت حافظه ،فراخ شدن روزی، خواندن فکر ونیت قلبی، دفع ظالم، رواشدن حاجت، احظار جن و انس پیدا کردن گمشده، بستن زبان، دورکردن آزاراجنه، شفای مرض، دفع جن وسحر پیروز شدن بر دشمن وغیره از کل آنچه که انسان از خیر وشر میخواهد واگر کسی آنرا تلاوت کند درهر موقع با طهارت کامل و بخور خوب وبنشیند وذکر کند دراولش آنچه میخواهد از ملوک خدام یا طائفه ای همراه آنها بدرستیکه حاضر می شوند برای او وهرچه بپرسند وبخواهند جواب دهند پس او راس علوم روحانی آنهاست وکسی که آنرا بداند غنی می شود از غیر او 28اسم است بر اساس عدد حروف هجائیه ومنازل قمر.که بااسم اول( برهتنه) شروع می شودوبه اسم آخر( شمخا باروخ) ختم می شود.


سایر سئوالات