چرا زهره پر نور است

در اصطلاح نجومی، آلبدوی این سیاره بالاست. آلبدو یک جسم نجومی، نسبت نور بازتاب شده ، به کل نور دریافتی از آن جسم است که بصورت عددی اعشاری مابین 0 تا 1 بیان می شود. به عبارتی اگر جسمی تمامی نور دریافتی را بازتاب کرد، آلبدوی آن 1 (بسیار درخشان) و اگر تمامی آن را جذب کرد، آلبدوی آن 0 می باشد (مات و کدر). آلبدو سیاره زهره، 0.76 است که بیشترین مقدار در میان سیارات منظومه شمسی است. اما دلیل این درخشندگی ذاتی چه می تواند باشد ؟

سیاره زهره را، ابری ضخیم با توان بازتابشی بالا فراگرفته است که حتی لحظه ای امکان دیدن سطح آن را برای ناظر بیرونی نمی دهد. برای منشا تشکیل چنین لایه ابری ضخیمی نظریات مختلفی توسط دانشمندان ارائه شده است که در این مطلب ذکر نخواهد شد. بنابراین، از این پس اگر به زهره نگاه کردی، در واقع به ابرهای جهنمی آن نگریسته اید !

منبع: http://iyanojumjavan.blogfa.com


سایر سئوالات