چرا زمین کروی است

دلیل کروی بودن ستارگان و کلاً تمامی اجرام آسمانی به جاذبه مربوط میشه. جاذبه باعث میشه که توده ماده در فضا به صورت کروی آرایش پیدا کنه. چون کره تنها شکل هندسیه که از تمامی زوایا کاملاً متقارنه. بنابراین این آرایش باعث میشه که نیروی جاذبه وارد شده نیز از تمام زوایا کاملاً متقارن شده و حجم پایداری از ماده بنام کره بوجود بیاد. :

100 درصد به خاطر نیروی جاذبه است که ستاره ها به شکل کروی در میان.
اولا اینو باید بگم که نیروی جاذبه یه نیروی گسترده هست که جهت و راستای اون به سمت مرکز ثقل اجسام هست
حالا اگه نیروی جاذبه رو یه نیرو به طرف مرکز ثقل ستاره در نظر بگیریم این نیرو توی فاصله های یکسان از مرکز ثقل مقدار یکسانی داره (با توجه به فرمول فیزیکی) و این یعنی جرم ستاره رو توی فاصله های یکسان از مرکز ثقل به مقدار مساوی به طرف خودش می کشه همین باعث میشه که شکل هندسی ستاره (تقریبا) کروی باشه.
ثانیا نیروی گریز از مرکز باعث کرویت اجسام نمیشه بلکه به اجسام حالت استوانه ای می ده.اون نیروی جانب مرکز گراست..

بصورت ساده می شه گفت چون ستارگان در فاز سیال ( مانند گاز و مایع البته ستاره ها پلاسما هستند ) هستند و با سرعت زیاد در حال گردش به دور خود هستند ، سرعت زیاد آنها باعث بوحود آمدن نیروی گرانش می شود واین اجرام در اثر نیروی گرانش خود کروی شکل می شوند. همین موضوع در مورد سیارات هم صدق می کند با این توضیح که سیارات جامد هم زمانی مذاب بوده اند و همین اتفاق در زمانی که مذاب بوده اند برای آنها افتاده است.


سایر سئوالات