چرا عناصر واسطه رنگی هستند؟

رنگ در کمپلکس‌های عناصر واسطه با انتقال‌های الکترونی - که در اربیتال‌های d صورت می‌گیرد - توجیه می‌شود. رنگ این ترکیبات با DE و «شدت رنگ ترکیبات» با «شدت این انتقالات» مرتبط است. منظور از «شدت رنگ»، پررنگ یا کم‌رنگ بودن است که عبارت است از «تعداد فوتون»‌هایی است که به‌چشم ما می‌رسد.

اصولاً رنگ کمپلکس‌های رنگ‌پریده مربوط به انتقال‌های غیرمجاز d-d یا (d-d Transition) می‌شود. انتقال‌های d – d از d فلز به d خود فلز صورت می‌گیرد که به‌دلیل غیرمجاز بدون، بسیار کم انرژی‌اند. پس این کمپلکس‌ها شدت رنگ کمی دارند مثل: که کم‌رنگ است.

در برخی از کمپلکس‌ها، رنگ‌های مشاهده شده بسیار شدیدند. این رنگ‌های شدید ناشی از انتقال بار هستند. انتقال بار می‌تواند از «فلز» به «یوگاند» (MLCT) یا از «یوگاند» به «فلز» (LMCT) صورت گیرد. انتقال‌های CT شدید و پرانرژی‌اند. رنگ «شدید بنفش» در ناشی از CT است.

منبع: roshd.ir


سایر سئوالات