چرا کبوتر نماد صلح است


پیوند میان کبوتر، شاخه زیتون، آب، آرامش، صلح و غسل تعمید در آموزه های ترسایی آغازین دیده می شود.
آورده اند هنگامی که حضرت نوح در کشتی همراه سایر جانداران گردآوری شده چشم به راه فرونشستن طوفان و سیلاب بود، کبوتری را به پرواز درآورد تا شاید نشانی از پدید آمدن خشکی بیابد. گفته اند که کبوتر با شاخه ای از زیتون بازگشت و نشان داد که در جایی خشکی پدید آمده است...
از این رو در آموزه های دینی و فرهنگی باستان، کبوتر با شاخه ای از درخت زیتون در منقار، نماد رستگاری، رسیدن به آرامش و رها شدن از ترس و نگرانی به شمار آمد...
در آغاز کبوتر نشانه ای از آرامش درون و روان به شمار می آمده است که در نخستین اثر هنری ترسایی به جا مانده از سده نخست ترسایی، همراه با غسل تعمید دیده می شود...

در کتاب عهد جدید، کبوتر با روح القدس که عیسی مسیح را فرو فرستاد، مقایسه شده است. ترسایان شباهت هایی میان غسل تعمید و طوفان نوح دیدند...
در اساطیر یونان باستان کبوتر نشانه عشق به شمار آمده و با الهه آفرودیت خدای عشق و زادآوری متبرک گردیده است. کبوتر ارابه آسمانی و هفت دختران را به پرواز در آورده است.
امروزه کبوتر نشانه ای از آرامش، متانت و بردباری در زمینه پیوند زناشویی و نماد از خودگذشتگی و فداکاری در گستره پرورش فرزندان به شمار می رود.

منبع: https://en.wikipedia.org/wiki/Doves_as_symbols


سایر سئوالات