چرا کتاب بهترین همنشین است

کتابها در لابلای خود، علم و تجربه را پنهان دارند، همچنان که گنجها طلا وجواهرات با ارزش را.

امروزه که کاغذ به آسانی بدست می آید و فن چاپ پیشرفته است، وکتابها با قیمت ارزان در دسترس ما قرار دارد کمتر متوجه ارزش آنها هستیم ، پدران ما در گذشته های دور به سختی می توانستند دسترسی به کتاب داشته باشند. از آنجایی که یک کتاب دست نویس وقت یک نفر خوشنویس را به مدت سه یا چهار ماه می گرفت وکاغذ قیمت گزافی داشت همه کس قدرت خرید کتاب را نداشت ، فقط ثروتمندان وپادشاهان کتابخانه داشتند و دانشمندان فقیر وبی بضاعت بزرگترین شانس را دراین می دانستند که اجازه داشته باشند که از کتابخانه دربار و ثروتمندان استفاده کنند.
ثبت تجربه ها ودست آوردهای علمی برای انسان ها اهمیت فراوانی داشت این همه وقت کاروزحمت صرف نوشتن کتاب می کردند اما امروز می بینیم که پیشرفتهای شگفت انگیز صنعنی ، علمی و اجتماعی را مدیون انسانهای عاقل قرون گذشته هستیم.

آنها تجربیات خودرا بعداز نتیجه گیری در لابلای کتابها ضبط کرده اند ونسل های بعدی با تکیه براین تجربیات به نتایج و دست آوردهای جدیدتری دسته یافته اند، آنها نیز به نوبه خود نتیجه مطالعات وتجربیات خودرا کامل تر در کتابهای خودبرای آیندگان ضبط کرده اند واین جریان پیوسته ادامه داشته است.

امروز میبینیم ساختمان هواپیماهای پیچیده که این همه سبب آسایش وقدرت انسان شده استوار است بر دانش انسانهای قرون گذشته ، که هر نسل فقط کمی آن را تکامل داده است ، درهر زمینه این طور است اگر کتاب نبود علم و تجربه انسانها با یک نسل بوجود می آمد وبا همان نسل به خاک سپرده می شد ودر نتیجه تکامل علم وتجربه میسر نمیشد. امروزه ما در هر زمینه ای که بخواهیم تقریبا بدون احتیاج به معلم میتوانیم مطالعه کنیم، وبعداز آگاهی از دانش انسانهای پیشین ما نیز دانستنیهایی به آن بیافزاییم ودر زندگی خود و همنوعان خود اثر بگذاریم . ما اگر با کتاب های خوب همنشین شویم پیوسته با دانشهای جدیدی دست خواهیم یافت و وقتی دید وآگاهی به علم و تجربه ی بشری یافتیم، میان انسانها ارزش بیشتری پیدا می کنیم ، و انسان با ارزش است خیلی بهتراز انسان تنبل بی ارزش است وانسان عالم که انسان با ارزش است خود را مدیون کتابهای گرانقدر و خوب است .

منبع: vahidjam.loxblog.com


سایر سئوالات