چگونه یک حرف را بکشیم

زمان تایپ یک واژه هرچه کلید ترکیبی Shift + j را بیشتر نگه دارید ، واژه کشیده تر می شود.


سایر سئوالات