چرا لباس رفتگران نارنجی است

به علت اینکه رفتگران در ساعات اولیه صبح و در تاریکی کار می کند باید رنگ لباس شان طوری باشد که در تاریکی بیشترین باتاب نور را داشته باشد تا از خطر تصادف ایشان با خودروها جلوگیری شود.

رنگ نارنچی بازتاب خوبی دارد و در تاریکی بهتر دیده می شود. همچنین لباس رفتگرها مجهر به شبرنگ می باشد که که با بازتاب نور خودروها در تاریکی بهتر دیده شود.


سایر سئوالات