چرا و چگونه ایرانیان مسلمان شدند

اگر تاریخ ایران باستان را خوب مطالعه کنید به این نکته هم پی میبرید که ایرانیان در تمام دوران تمدنشان به دنبال ادیان بوده و ایران ادیان مختلفی را بخود دیده بخاطر علاقه مردم به دین و علاقه به کامل کردن ان یعنی مردم ایران هرگاه دین جدیدی را گرفته و در صورت کاملتر بودن ان را حفظ کرده اند.

بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران در دوره ساسانی دین مردم ایران به یکباره تغییر نکرده از زمان فتح ایران تا آغاز امامت امام علی ایرانیان حال و روز چندان خوشی نداشتند و بعضاً با رفتارهایی نژاد پرستانه از سوی اعراب مواجه می شدند و به همین دلیل در مقابل دین جدید واکنش نشان میدادند اما امام علی این تبعیض ها را نه تنها در مورد ایرانیان بلکه در تمام قلمروش حذف کرد.

حاکمانی که توسط امام علی منصوب می شدند همواره مورد بازخواست قرار می گرفتند و امام علی مرتب به آنها در مورد رفتارشان با مردم تذکر می داد و این رفتار باعث جذب کاملتر ایرانیان به دین اسلام شد که بعد از طی ادوار طولانی این جاذبه و علاقه را در تمام ایران هنوز هم میتوان دید .


سایر سئوالات