چرا فریزر برفک میزند

در هوا مقداری رطوبت وجود دارد که به صورت بخار آب وجود دارد. این بخار که در دمای عادی حالت گاز دارد در صورت ورود به بخچال به علت سرما از حالت گاز به حالت جامد تغییر شکل می دهد و به صورت برفک در بخشهای سرد فریزر ظاهر می گردد.

با باز نگه نداشتن در فریزر و حداقل رساندن باز وبسته کردن در فریزر می توان مقدار برفک را به حداقل رساند.


سایر سئوالات