چرا ایران چهار فصل است؟

علت این امر وسعت زیاد ایران و شرایط آب و هوایی گوناگون مناطق ایران است.

زمانی که در زمستان مناطق گرمسیری هوا گرمی را تجربه می کنند، مناطق دیگر هوای سردی دارند

همچنین در فصل گرما که در اکثز مناطق هوا گرم است مناطقی مانند سراب و سرعین که در ارتفاعات قرر دارند هوایی خنک دارند.

بنابراین در هر فصلی که قرار داشته باشیم به نظر می رشد که هر چهار فصل همزمان وجود دارد.


سایر سئوالات