چرا اینترنت گوشیم فعال نمیشه

1- در مرحله اول باید خط شما امکان اینترنتش فعال باشد.
2- گوشی شما در محدود آنتن دهی موبال و سرویس اینترنت باشد


سایر سئوالات