چرا سیم نول برق دارد

اگر زمان چک کردن با فاز متر دیدید که هر دو سیم پریز( فاز و نول) برق دار هستند ممکن است به این علت باشد که پریز دو فاز نشده و این مورد ناشی از قطع بودن سیم نول و یا مسیر نول باشد.


سایر سئوالات