چرا زمین را شخم میزنند

برای اینکه زمین کشاورزی آماده کشت شود، ابتدا باید عملیاتی گوناگون انجام داد تا به زمین مطلوب جهت کشت و عمل آوری مناسب دست یابیم

با کمک شخم زدن خاک نرم شده و آب و هوا بهتر داخل آن فرو رود.


سایر سئوالات