چرا شهید حججی معروف شد

ایشان از یک خانوادۀ ریشه‌دار و مذهبی بود، در میان بستگان درجۀ یک ایشان 9 عالم حوزوی وجود دارد، و انگار تمام عصارۀ آن فضائل در این جوان جمع شده بود.

زندگی شهید حججی بیشتر از شهادتش درس‌آموز است. شهید حججی باطن داشت! شب و روز نمی‌شناخت، اهل اردوهای جهادی بود. اهل رسیدگی به فقرا بود!

وقتی زندگی‌نامۀ ایشان منتشر شود، تازه معلوم خواهد شد که چرا چشم‌های پرنفوذ او این‌قدر بر دلها اثر گذاشت

نگاهی که در آن عکس اوج پاکی و خلوص این بزرگوار را گواهی می دهد و دل هر انسان آزاده ای را تکان می دهد.


سایر سئوالات