چرا هخامنشیان سرنگون شدند

دولت هخامنشی هیچ کس حق نداشت در امور کشور دخالت کند. زیرا همه کارها در دست پادشاه بود. به همین دلیل هخامنشیان کم کم به فساد دچار شدند.
از طرف دیگر ، قدرت بی اندازه پادشاه، شاهزادگان را هم به فکر کسب قدرت و رسیدن به پادشاهی می انداخت. به دنبال آن ، شاه درصدد قتل شاهزادگان برآمد. پس از چندی شاهان هخامنشی برای جلوگیری از طغیان و شورش شاهزادگان از تربیت صحیح آن ها خودداری کردند . و اغلب آن ها را در کاخ ها و به دور از مردم و جامعه نگه می داشتند.
ضعف شاهان و آشفتگی حکومت سبب شد که شهربان ها نیز از اطاعت حکومت هخامنش سرباز زنند و به میل خود بر مردم ستم کنند.

نارضایتی و شورش در کشورهای تابعه :

پادشاهان هخامنشی برای ایجاد اختلاف میان یونانی ها، میان آن ها سکه های طلا تقسیم می کردند . این طلاها از مالیات هایی که مردم کشورهای تابعه می دادند، تهیه می شد. افزایش مالیات ها باعث نارضایتی و ناراحتی مردم کشورهای تابعه می شد. سرانجام این شورش ها باعث جدایی مصر از ایران شد.

حمله اسکندر مقدونی به ایران :

در حالی که دولت هخامنشیان روز به روز ضعیف تر و فاسدتر می شد، برای این دولت، دشمن خطرناکی در یونان به وجود آمد. این خطر از جانب شخصی به نام اسکندر از مردم مقدونیه (در شمال یونان) بود. اسکندر پس از غلبه یونان به ایران حمله کرد و داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنش را شکست داد.


سایر سئوالات