چرا هدیه میدهیم

هدیه به معنای ارمغان، پیشکش و تحفه است. هدیه آن چیزی است که برای دوستان و خویشان فرستاده می‌شود تا این گونه مهر و محبت خود را اظهار کنیم.

هدیه دادن یک کار پسندیده و یک نیاز انسانی است .حتما نباید مادی باشد و در کل چگونگی هدیه دادن به کیفیت رابطه بین افراد بستگی دارد. در واقع هدیه رابطه ها را تعریف می کند، اینکه چه رابطه ای داریم ،طرف مقابلمان در چه موقعیتی قرار دارد چگونگی هدیه دادن ما را مشخص می کند. گاه هدیه دادن به پابرجایی یک رابطه می انجامد. رابطه ها را محکم تر می کند و به ارتباط ها رنگ وبوی دیگری می دهد.

احکام قرآنی این حکم آمده است که در میراث هم بخشی از ارث را به خویشان فقیر بدهند تا صله‌رحم تحقق یابد. البته دادن بخشی از میراث از باب فریضه و واجب نیست، بلکه به عنوان هدیه و صله رحم می‌باشد؛ چرا که اظهار محبت به اقرباء به هر شکلی پسندیده است.(نساء، آیه 8)

گاهی هدیه دادن ما را از روزمره گی زندگی نجات می دهد و باعث می شود کسالت مان با برگزاری یک مراسم یا دادن یک هدیه کوچک برطرف شود و جو شاد و صمیمی بین مان بازگردد.


سایر سئوالات