چرا هواپیما سقوط می کند

علل سفوط هواپیماها بسیار زیاد می باشد. عوامل اصلی سفوط هواپیماها شامل موارد نقص در موتور، نقص در سیستم کنترل و ناوبری، خطای انسانی خلبان، گرفتاری در آب و هوای نامساعد و در مواردی عملیات تروریستی


سایر سئوالات