چرا یخچال صدا می دهد

محل استقرار یخچال تنظیم نیست
لاستیک لرزه گیر موتور خراب است
پیچ‌های نگه دارنده موتور شل شده است


سایر سئوالات