چرا یخچال برفک میزنه

به دلیل باز و بسته شدن زیاد در یخچال و ورود رطوبت هوا به درون یخچال و منجمد شد رطوبت در آن که به صورت برفک دیده می شود.


سایر سئوالات