چرا یخچال یکسره کار میکند

از دستگاه کم شده است : دستگاه بایستی مجددا شارژ شود.

موتور یک سره کار می کند سرما ایجاد نمی شود و گاز دستگاه مشکلی ندارد و گاهی نصف اواپراتور یخ زده و نصف دیگر خنک نمی‌شود:

لوله‌های یخچال کثیف است : آن را تعویض کنید.


سایر سئوالات