چگونه یک دختر باکلاس باشیم

با داشتن رفتاری متین، مطالعه داشتن و صرف زمان برای کارهای مفید به حال خود و جامعه.
پوشش و ظاهر فرد نباید زننده باشد و باید مناسب و به هنجار باشد.


سایر سئوالات